งานสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2562

  1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลผักขวง)
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  3. โครงการอบรมการป้องกัน ละเมิด และกระทำความ
  4. การดำเนินการพาคนพิการทำขาเทียม
  5. การดำเนินการรับแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  6. การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินฯ
  7. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วย
  8. สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ
  9. อบรมครอบครัว
  10.ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการนายสมบูรณ์
  11. ออกเยี่ยมบ้านผู้ขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุน