สมาชิก อบต.ผักขวง

 
   
   
   
       
   


นายสนั่น  ยาน้อย
ประธานสภา อบต.

   
     
 


นายบัวลา  อองดา
รองประธานสภา อบต.

 


นางสาวลำดวน  คำมนตรี
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

 
 
 
     
 
นายสมพิศ  แง่มท้าว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นางจุรี  ปรางทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายใน  อินแจ้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
 

 

     
   
 
นายนิพนธ์  ยาป่าคาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายสีว่า  จันแตง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นางวิภาภรณ์  สุริยะเลิศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
         
   
 
นายมะโนด  มีแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

ร.ต.ต. ชาญ  ชูเช่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายสายัณห์  ทองอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
         
   
 
นายสมชาย  แป้นสวน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายบุญเรือน  ขิงหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายหิง  มาปัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
         
   
 
นายสมหมาย  นำยศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายมิตร  น้อยพา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายบุญไลย  อินยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่9
 
         
   
 
นายแพร  กระสาบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

นายวน  วงศ์เที่ยง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

นายเด่น  ขิงหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
         
   
 
นายวิชิต  อุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

นายบุญธรรม  กิริวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

นายฮ๊อต  ทุมลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
 
         
   
 
นางสุริม  ขิงหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

นายสัญญา  มงคลเสถียร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

นายผดุง  เผือกผัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
 
         
   
 
นายเสวี่ยน  อินตาต่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

นายแหวน  อินดวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

นายจำเนียร  เม่นเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
 
         
         
       
   
นางแสงเดือน  แจ่มจำรัส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16