แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเรื่อง การยกเลิกแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง