สำนักปลัด

 
   
   
   
       
   


นางสาวจำเนียน อินสา
หัวหน้าสำนักปลัด

   
   
 


นางสาวจงรัก  แก้วกองทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสิทธิชัย  มาบวบ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวบุญรัตน์  ขลิบช้าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 
 
 
   
 
นางสาวสุดารัตน์  จอยศรีทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวน้ำเพชร  สุขวิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววรินดา  นำยศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

 

 

     
     
 
นายภาคภูมิ   ภู่โต
จพง.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
นางสาวดวงฤดี  เรืองเดช
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
         
   

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ/ทั่วไป

   
         
         
 
นายพิเชษฐ์  จันทร์ศิริโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายโอภาส  อินทร์นาง
ผช.จพง.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางพรพรรณ  มาบวบ
ผช.จพง.ธุรการ
 
         
         
 
นายมณี  พรมฤทธิ์
ยาม

นายอุดม  ดีเพ็ง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวหยาดพิรุณ  อินจันดี
นักการภารโรง
 
         
         
 
นางสาวนรีนนท์  กุลให้
คนงานทั่วไป

นางดารณี   พวงมะลัย
คนงานทั่วไป

นายยุทธกร  สุเกี้ยง
พนักงานขับรถขยะ
 
         
         
 
นายสุทธิ  บุญเรือง
คนงานประจำรถขยะ

นายชน  คำอ้าย
คนงานประจำรถขยะ

นายดำเนิน  ดีเพ็ง
คนงานประจำรถขยะ
 
         
         
 
นายนุกูล  ก้อนเจริญ
คนสวน
 
นายกิตติศักดิ์  จันทร์ภักดี
ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านบุ่งประชานิมิต หมู่ที่ 12
 
         
       
    นางสาวมัจฉรีย์ ติแก้ว    
    คนงานทั่วไป