คู่มือ/ช่องทางร้องเรียน

  1. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.ผักขวง
  2. คำร้องเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
  3. คำร้องทั่วไป
  4. รายงานผลร้องเรียนระบบประปา