คู่มือประชาชน

 
   
   
   
  k1การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป   k14การต่ออายุใบอนุญาตน้ำมัน  
  k2การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ1
k15การรับชำระภาษีป้าย  
  k3การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ2   k16การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
  k4การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   k17การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ  
  k5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป   k18จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง  
  k6การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   k19จดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบการ  
  k7การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   k20จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่  
  k8การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำ-อปท-ถึงแก่กรรม   k21เบี้ยผู้พิการ  
  k9การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของอปท   k22เบี้ยผู้สูงอายุ  
  k10การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท   k23ใบอนุญาตน้ำมันระยะที่1  
  k11การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ-อปท   k24ออกใบอนุญาตน้ำมันระยะที่2  
  k12การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ-อปท   k25ออกใบแทนใบอนุญาตน้ำมัน  
  k13การโฆษณาด้วยการปิด-ทิ้ง-หรือโปรยแผ่นประกาศ-หรือใบปลิวในที่สาธารณะ   k26สงเคราะห์ผู้ป่วบยเอดส์