กองคลัง

 
   
   
   
       
   
นางนฤมล  ดู่ผัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
   
   
 
นางชนิดา  ปินะถา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาววารี  ดิษฐรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววิชุดา  ทองช้าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
         
     
 
นางสาวปาจิม  วงค์แสนศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
นางสาวบุญสร้าง  นวลแหยม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
         
         
  
         
   

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

   
       
   
นายอาทิตยา  คำสุข
คนงานทั่วไป