ผู้ว่่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยตำบลผักขวง
 
กิจกรรมรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลผักขวง ประจำปี 2563
 
ภาพกิจกรรมวันพ่อ
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ