สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563