รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง

  1. รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญที่ 1 2562
  2. รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญที่ 2 2562
  3. รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญที่ 3 2562
  4. รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญที่ 3 2562
  5 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญที่ 3 2562
  6. รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญที่ 4 2562
  7. รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญที่ 4 2562
 
 
 
 
 

การประชาสัมพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

   
   
   
 

ระเบียบ พรบ.กิจการงานสภาฯ