ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ อบต.ผักขวง

  มาตรา 7
  1 โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  2 สรุปอำนาจหน้าที่
  3 สถานที่ติดต่อ
  4 กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ
   
  a
  b
   

การบริหารงานบุคคล