ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562
การจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562
การจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563
 
 
 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563