กองช่าง

 
   
   
   
       
   
นายสราวุฒิ  ไสยาวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
   
     
 
นางสาวสุพิชญา  สอดจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายณัฐวุฒิ  คุณโย
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
         
     
 
- ว่าง -
นายช่างเขียนแบบ
 
- ว่าง -
นายช่างโยธา
 
         
   

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

   
     
 
นายนันทวุฒิ   ปรางทอง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 
นายศุภกร  สายญาติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา