ผู้บริหาร

 
   
   
   
       
   
นายไสว เกิดแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
   
     
 
นายวชิระ  อยู่สา
รองนายก อบต.ผักขวง
 
นายสมหมาย  ยิ้มอ่ำ
รองนายก อบต.ผักขวง
 
         
       
 นายบรรจง  มีแก้ว
เลขานุการนายก อบต.ผักขวง