เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
2.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต