อำนาจหน้าที่

1.อำนาจหน้าที่ของ อบต.
2.อำนาจหน้าที่