ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
นายไสว เกิดแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
 
 
-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
-ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
-การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
รายงานระบบสารสนเทศ ( e-plan )
รายงานระบบสารสนเทศ ( e-laas )
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน/ภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน
ข่าวกิจกรรม
ข้อบัญญัติอบต.ผักขวง
คู่มือ/ช่องทาง ร้องเรียน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอบต.ผักขวง
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.ผักขวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
แผนที่ตำบลผักขวง
ประวัติศาสตร์
เทศกาลงานประเพณี
ข้อมูลตำบลผักขวง
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเบียนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ฐานข้อมูลด้านศาสนา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.ผักขวง
คู่มือประชาชน
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
กฎหมายระเบียบ
พรบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือ/บทความ
-  DLA-Magazine
-  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ร้องทุกข์/แนะนำ/ติชม
 
 
 
 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศผลผู้ชนะประจำไตรมาส

ข่าวสารอื่นๆ

 
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
119 หมู่ที่ 4 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ 0 - 5582 - 5043
โทรสาร 0 - 5582 - 5043 ต่อ 0
 
ดะวัติ อบต.ด#333